Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pojistné podmínky


 

Pojistné podmínky

pro vnitrostátní doručování. Pojistné podmínky olzalogistic.com, s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 1329/19, 737 01 Český Těšín, IČ: 01503057, DIČ: CZ 01503057 (dále jen „BALIK123.CZ“) a jeho dodavatelé přepravy používají moderní a bezpečné technologie, které v nevyšší možné míře omezují riziko vzniku škody, při zachování vysoké kvality služeb.

BALIK123.CZ ručí za vysokou kvalitu přepravy pod podmínkou, že odesílatel své zásilky opatřuje obalem, splňujícím podmínky o balení zásilek v obchodních podmínkách.

BALIK123.CZ a jeho dodavatelé přepravy neustále monitorují pohyb zásilek pomocí skenování v každém bodě přepravy, tak se na minimum omezuje nesprávné směrování zásilky a z toho plynoucí následky.

BALIK123.CZ elektronicky převažuje převzaté zásilky a okamžitě je také registruje, a tak umožňuje kontrolu celistvosti zásilek. Pokud i přes veškerou péči a profesionalitu dojde k újmě na balíku, řídí se likvidace případné škody těmito Pojistnými podmínkami, které doplňují obchodní podmínky.

BALIK123.CZ přijímá odpovědnost za převzaté balíky do rozsahu vymezeném ve smlouvě
a pouze pro účely prvotní škody. Odpovědnost je předmětem následujících výjimek a dodatků. Standardní pojistné za škody kryje pořizovací náklady obsahu, avšak tato hodnota nesmí překročit 30.000 Kč.

Odpovědnost za škody, které jsou následkem neodvratitelných událostí (vyšší moci) je vyloučena.

Zásilky a druhy zboží, které sytém BALIK123.CZ nepřepravuje, a které jsou vyňaty ze zodpovědnosti za případnou újmu na nich:

1) nezabalené nebo nedostatečně zabalené zboží,
2) zboží zabalené v dřevěných přepravkách nebo na paletách,
3) svázané Balíky,
4) zásilky v pytlích nebo vacích,
5) Balíky nepravidelného tvaru,
6) zásilky adresované na P.O. box příjemce,
7) zboží s hodnotou vyšší než 30.000 Kč,
8) věci, jejichž přemísťování je zakázáno právními předpisy nebo smlouvami, mezinárodními dohodami, jejichž stranou je Země odesílatele, Země Příjemce nebo Tranzitní země určitého Balíku;
9) hotovost, peněžní známky, kupóny na zboží nebo jiné platební doklad, šeky, platební nebo kreditní karty, kolky, cenné papíry, vzácné kovy, drahokamy a výrobky z nich, šperky, umělecká díla nebo výrobky s uměleckou hodnotou, starožitnosti a další předměty, jejichž hodnota souvisí s jejich stářím, vzácností nebo subjektivními vlastnostmi, numismatické předměty, filatelistické sbírky, průkazy, včetně vstupenek, registračních dokladů nebo s tím spojených nálepek;
10) dokumentaci pro výběrové řízení, obchodní nabídky, účetní doklady;
11) telekomunikační karty typu prepaid a aktivační, případně další s podobnou funkcí;
12) věci převážené na základě dokladů celního odbavení nebo na základě karnetu ATA;
13) předměty, které musí být okolkovány;
14) věci s celní uzávěrou (plombou);
15) živá zvířata nebo rostliny;
16) zboží vyžadující kontrolovanou teplotu;
17) věci snadno se kazící nebo potraviny;
18) léčiva v souladu s předpisy o léčivech, látky pro výrobu léčiv, drogy, psychotropní a halucinogenní látky, s výjimkou určených pro vědecko-výzkumné účely, které jsou odesílány institucemi oprávněnými dle zvláštních právních předpisů;
19) věci, které vyžadují specializované fytosanitární zkoušky;
20) barvy, laky, lepidla a jiné kapaliny, které v důsledku jejich poškození mohou zničit nebo poškodit jiné Balíky nebo zařízení;
21) hořlavé nebo výbušné látky, žíravé látky a další zboží uvedené v dohodě ADR;
22) zbraně a střelivo;
23) tabák a kontaminovaný alkohol;
24) lidské a zvířecí ostatky a jejich zbytky;
25) vnitřní orgány lidí nebo zvířat, tělní tekutiny, výměšky lidského a zvířecího metabolismu;
26) věci, jejichž vlastnosti mohou ohrožovat osoby nebo zničit, poškodit, ušpinit apod. jiné Zásilky;
27) zboží vyžadující speciální zacházení při přemísťování nebo skladování (např. přepravu v určité poloze, např. vodorovné, sklo, keramika, televize, části karoserií, jiné jemné zboží);
28) produkty živočišného původu, dle Nařízení Komise (EU) č. 206/2009 z 5. března 2009.;
29) věci nebo Balíky, jejichž odesílání je zakázáno v souvislosti s právními sankcemi, například z důvodu jejich obsahu, s ohledem na Příjemce nebo zemi, do které nebo z které mají být odeslány. Právní sankce představují veškeré předpisy, směrnice, příkazy nebo zákazy s následkem sankcí (včetně omezení obchodní činnosti nebo ekonomické postihy) vyměřených zemím, fyzickým osobám, právnickým osobám nebo jakýmkoliv jiným organizačním jednotkám, včetně Organizace spojených národů, Evropské unie nebo členských zemí Evropské unie.

 

Dodatky

 • Je-li v případě újmy na zásilce možná její oprava na místě, která je z hlediska přepravních nákladů vhodnější, uhradí BALIK123.CZ náklady na opravu – nekryje však odpisy.
 • V případě částečných škod jsou hrazeny jen náklady na jejich náhradu anebo výměnu. Odpovědnost za škodu se nevztahuje na „ušlý zisk“.
 • BALIK123.CZ neodpovídá za újmy, vzniklé nepřiměřeným zabalením balíku vzhledem k povaze obsahu, nebo došlo-li k újmě na obsahu zásilky vzhledem k nedostatečnému vnitřnímu obalu, zatímco vnější obal nebyl poškozen.
 • K balíkům s etiketou „Fragile“ přistupují přepravci firmy BALIK123.CZ velmi opatrně a obezřetně, což ale nezvyšuje odpovědnost BALIK123.CZ za újmu na zásilce a odesílatel je takovou zásilku povinen zabalit takovým způsobem, který je adekvátní přepravním podmínkám a zaručuje nepoškození obsahu balíku.
 • Pokud u zásilek s křehkým obsahem (sklo, porcelán, láhve, fioly, injekce, infuze atd.) nedojde k poškození vnějšího obalu zásilky, neodpovídá BALIK123.CZ za škodu ani v případě, že tím došlo k částečnému poškození obsahu zásilky (např. vylitím části obsahu zásilky).
 • BALIK123.CZ nenese odpovědnost za poškození křehkých předmětů, pokud k tomu došlo z důvodu nedostatečného vnitřního balení zásilky a vnější obal zásilky je neporušen.
 • Dojde-li během přepravy k částečné újmě na obsahu zásilky, je náhrada škody počítána poměrem poškození obsahu k celkové hodnotě obsahu zásilky.
 • Odesílatel musí použít takový obal zásilky, který je přiměřený jejímu obsahu. I v případě, že je obsah zásilky při převzetí nepoškozený ale vnitřní balení zásilky bylo nedostatečné, nebo v případě více zásilek spojených k sobě, není možné žádat náhradu škody, vzniklou nedostatečným vnitřním balením, nebo žádat náhradu škodu některé ze spojených zásilek.
 • Náhrada škody není možná ani v případě poškození smaltovaných, či lakovaných povrchů (odloupnutí, škrábance, odřeniny) stejně jako u politurovaného, lepeného, či dýhovaného zboží i když byly při podání neporušené.
 • Náhrada škody v případě přepravy použitého zboží se vypočítává vzhledem k jeho amortizaci.
 • Při škodní události má přepravce právo rozhodnout, zda uhradí opravu obsahu zásilky, či poskytne finanční plnění poškozené straně.
 • Byla-li zásilka přepravována v původním továrním balení a její obsah nebyl zkontrolován při doručení, nárok na náhradu škody nevzniká. Nevzniká ani v případě, že obsah zásilky byl doručen v jiném neporušeném obalu a nedošlo ke kontrole celistvosti obsahu při převzetí zásilky.
 • Při neporušeném balení zásilky neodpovídá BALIK123.CZ za mechanické, elektrické, nebo elektronické poškození obsahu i když vnitřní balení zásilky bylo dostatečné, pokud ze strany BALIK123.CZ nedošlo při manipulaci se zásilkou k extrémním jevům (např. havárie kurýrního vozu apod.).
 • Oxidace, zrezivění nebo změna barvy přepravovaného zboží nezakládá právo náhrady škody.
 • Pokud byl obsah zásilky během přepravy pojištěn jiným způsobem, hradí BALIK123.CZ škodu jen v případě, že vyplacené pojistné bylo nižší, než hodnota přepravované zásilky a to vyplacením rozdílu mezi plněním z jiného pojistného zdroje a cenou zásilky, maximálně však do výše dané pojistnými podmínkami BALIK123.CZ.
 • V případě újmy na balíku je nutno sepsat škodní protokol s kurýrem doručujícím zásilku nejpozději při doručení.
 • K projednání takové události je nutno uvést číslo balíku, doložit jeho obsah a popis škody s výší požadované náhrady.
 • Škodu podloženou protokolem je povinen uplatnit příjemce nebo objednavatel přepravy nejpozději následující pracovní den ohlášením elektronicky nebo na infolince BALIK123.CZ.
 • V případě jakékoliv újmy na balíku má přepravce, nebo jeho zástupce, právo škodní událost prověřit a proto je nutno až do sepsání pojistného protokolu zabránit manipulaci s poškozenou zásilkou.
 • Přepravce se zavazuje takovou událost prověřit nejpozději do 3 pracovních dnů od doby, co se o ní dozvěděl.
 • Přepravce uskuteční pojistné plnění do takové výše, která byla zjištěna při prověření škodní události.
 • BALIK123.CZ provádí likvidaci škod do 30 dnů od data, kdy byla reklamace oboustranně uznána. Úrok z prodlení z vyplaceného plnění lze nárokovat. Pojistné podmínky se vztahují na veškeré dohody o přepravě balíků.

 

Platnost

Tyto pojistné podmínky jsou platné od 1. prosince 2013 a platí do odvolání nebo vydání nových podmínek.
V případě podstatných změn u pojišťovacích ústavů, které ovlivňují Pojistné podmínky BALIK123.CZ, vyhrazuje si přepravce právo upravit své Pojistné podmínky v souladu s těmito změnami.